ขอเชิญร่วมงาน “ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560” ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ ตลาดน้ำบ้านพรุ


เทศบาลเมืองบ้านพรุ จัดงาน “ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560” ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ ตลาดน้ำบ้านพรุ โดยกำหนดระเบียบการรับสมัครประกวดหนูน้อยนพมาศ และประกวดกระทง ดังนี้

**..ประกวดหนูน้อยนพมาศ..**

1.คุณสมบัติผู้เข้าประกวดหนูน้อยนพมาศ

– เพศหญิงอายุ 7-9 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2551-2553)
– อยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ หรือบิดา-มารดามีชื่ออยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ
– รับจำนวน 20 คน หากเต็มก่อนปิดรับสมัครก่อน

2.หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเข้าประกวด

– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
– สำเนาทะเบียนบ้านบิดาหรือมารดา จำนวน 1 ฉบับ
– สำเนาใบสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ
– รูปถ่ายแบบเต็มตัว จำนวน 1 รูป

.. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ใช้ในการประกวด โดยขอรับใบสมัครได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองบ้านพรุ..

.. หากภายหลังตรจพบว่าคุณสมบัติไม่ครบกำหนด กองประกวดจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดรวมถึงได้รับรางวัลใดๆในการประกวดครั้งนี้ ..

3.วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

– รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ กองการศึกษา เทศบาลเมืองบ้านพรุ โทร. 074-292888 ต่อ 408

4.การแต่งกายผู้เข้าประกวด

– ผู้เข้าประกวดทุกคนแต่งกายด้วยชุดไทย (ไม่จำกัดประเภท)

5.การปฏิบัติของผู้เข้าประกวด

– รายงานตัววันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการ ณ กองอำนวยการจัดการประกวด ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ณ ตลาดน้ำบ้านพรุ
– ผู้เข้าประกวด 1 คน อนุญาตให้มีพี่เลี้ยงได้เพียง 1 คน

6.เกณฑ์การตัดสิน

เทศบาลเมืองบ้านพรุเป็นผู้สรรหาบุคคลเพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุดการให้คะแนนพิจารณาจากหลักเกณฑ์ ดังนี้
– บุคลิกภาพ กริยามารยาท
– รูปร่าง หน้าตา การแต่งกายที่เหมาะสม
– การพูด การแสดงออกทางความคิด และปฏิภาณไหวพริบที่เหมาะสมกับวัย

7.รางวัลผู้ชนะการประกวดหนูน้อยนพมาศ

– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท
– รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท
– รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท
– รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท

……………………………………………………………………..

**..ประกวดกระทง..**

1.ประเภทกระทง

– ประเภททั่วไป

2.คุณสมบัติผู้ส่งกระทงเข้าประกวด

– มีชื่ออยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ

3.หลักเกณฑ์การส่งกระทงเข้าประกวด

– แกนทุ่นใช้วัสดุทั่วไปที่สามารถลอยน้ำได้
– วัสดุตกแต่งใช้วัสดุธรรมชาติ
– เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตรขึ้นไป ส่วนสูงไม่จำกัด
– สามารถลอยน้ำได้
– การประดับไฟที่กระทงให้ใช้ไฟจากแบตเตอรี่ของผู้ส่ง

4.เกณฑ์การตัดสิน 100 คะแนน

– วัสดุตกแต่งธรรมชาติ 20 คะแนน
– ความเหมาะสมของขนาด รูปทรง สัดส่วน 20 คะแนน
– ความประณีตสวยงาม 20 คะแนน
– ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ 20 คะแนน
– การทรงตัวในน้ำ 20 คะแนน

5.รางวัลการประกวดกระทง

– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท
– รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท
– รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท

6.ตัดสินผลการประกวด

ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 รับกระทงตั้งแต่เวลา 17.00-18.30 น. ณ ตลาดน้ำบ้านพรุ

7.วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 (หน้างาน) ในวันและเวลาราชการ ณ กองการศึกษา เทศบาลเมืองบ้านพรุ โทร.074-292888 ต่อ 408

8.เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

– สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด