ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับข้าวสาร จำนวน 10 กิโลกรัม ต่อครอบครัว ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว ตามประกาศรายชื่อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 15 กันยายน 2564 เทศบาลเมืองบ้านพรุ


เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับข้าวสาร จำนวน 10 กิโลกรัม ต่อครอบครัว ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว ตามประกาศรายชื่อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
ตามที่ #องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้เทศบาลเมืองบ้านพรุรับลงทะเบียนผู้ได้รับกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (โควิด 19) ที่ผ่านมานั้น บัดนี้ เทศบาลเมืองบ้านพรุจะดำเนินการแจกข้าวสาร ตามรายชื่อที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ เทศบาลเมืองบ้านพรุจึงขอให้ผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว มารับข้าวสาร ดังรายละเอียดดังนี้
📌1. #ชุมชนเขต1รับข้าวสารจำนวน615คน ในวันที่ 20 กันยายน 2564 ลำดับที่ 1 – 300 รับข้าวสาร เวลา 08.30 – 12.00 น. และ ลำดับที่ 301 – 615 รับข้าวสาร เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ อาคารดับเพลิง เทศบาลเมืองบ้านพรุ
📌2. #ชุมชนเขต2 รับข้าวสาร ในวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารดับเพลิง เทศบาลเมืองบ้านพรุ จำนวน 368 คน
📌3. #ชุมชนเขต3 รับข้าวสาร ในวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ อาคารดับเพลิง เทศบาลเมืองบ้านพรุ จำนวน 533 คน
📌4. #ชุมชนเขต 4 รับข้าวสาร ในวันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารดับเพลิง เทศบาลเมืองบ้านพรุ จำนวน 229 คน
📌5. #ชุมชนเขต 5 รับข้าวสาร ในวันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ อาคารดับเพลิง เทศบาลเมืองบ้านพรุ จำนวน 293 คน
📌6. #ชุมชนเขต 6 รับข้าวสาร ในวันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารดับเพลิง เทศบาลเมืองบ้านพรุ จำนวน 229 คน
📌7. #ชุมชนเขต 7 รับข้าวสาร ในวันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ อาคารดับเพลิง เทศบาลเมืองบ้านพรุ จำนวน 231 คน
📌8. #ชุมชนเขต 8 รับข้าวสาร ในวันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารดับเพลิง เทศบาลเมืองบ้านพรุ จำนวน 468 คน
📌9. #ชุมชนเขต 9 รับข้าวสาร ในวันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ อาคารดับเพลิง เทศบาลเมืองบ้านพรุ จำนวน 456 คน
📌10. #ชุมชนเขต 10 รับข้าวสาร ในวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารดับเพลิง เทศบาลเมืองบ้านพรุ จำนวน 260 คน
📌11. #ชุมชนเขต 11 รับข้าวสาร ในวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ อาคารดับเพลิง เทศบาลเมืองบ้านพรุ จำนวน 366 คน
………………………………………………………………………
#หลักฐานประกอบการรับข้าวสาร
⚡ #ผู้มีสิทธิมารับด้วยตนเอง⚡
📌-ใช้บัตรประชาชนหรือบัตรคนพิการตัวจริง
⚡ #กรณีผู้มีสิทธิมอบอำนาจ⚡
📌-ใช้บัตรประชาชนตัวจริงผู้มอบและผู้รับมอบ
…………………………………………………………………………
หมายเหตุ : กรณีที่ไม่ได้มารับข้าวสารตามเวลาที่กำหนดไว้ ขอให้มารับข้าวสารในวันที่ 29 – 30 กันยายน 2564 และ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ในเวลาราชการ
📌: ให้จดลำดับที่ของผู้มีสิทธิรับข้าวสารหรือเขียนในกระดาษมาด้วย
📌: ให้ผู้มีสิทธินำปากกาสีน้ำเงินมาด้วย เพื่อลดการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
สอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร. 074 – 292884 – 6 ต่อ 410 กองสวัสดิการสังคม
#ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ >>>
………………………………………………………………………
CR. ภาพ/ข่าว นราพฤทธิ์ เชื้อแก้ว #งานประชาสัมพันธ์ #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ #เทศบาลเมืองบ้านพรุ

May be an image of text that says "เทศบาลเมืองบ้านพรุ ร่วมกับ องค็การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา แจกจ่ายข้าวสาร ข้าวสาร 10 กิโลกรัม สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โรคติดเชื้อไวรัส 2019 (โควิด-19) สแกน QR Code ขององก์็การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตรวจสอบรายชื่อ ตามรายชื่อที่เทศบาลประกาศ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 /เวลา รับข้าวสาร ให้มารับระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2564 สถานที่แจกข้าวสาร อารปอันแะบรททาง้าพรุ ช่วงเช้า 08.30น.- 12.00น. ช่วงบ่าย 13.00น.- 16.30น. หลักฐานประกอบการรับข้าวสาร ผู้มีสิทธิมารับด้วยตนเอง -ใช้บัตรประชาชน หรือ บัตรคนพิการตัวจริง กรณีผู้มีสิทธิมอบอำนาจ ใช้บัตรประชนชนตัวจริงผู้มอบ และ ผู้รับมอบ **ให้มารับข้าวสาร ตามวันและเวลาที่กำหนด** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม Tel 074-292-888 ต่อ 410 LINE@banprucity f เทศบาลเมืองบ้านพรุ Q"