ประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. #เทศบาลเมืองบ้านพรุ จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ
⏩ในวันนี้นอกจากจะมีการขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระที่ 2 และวาระที่ 3 แล้วยังมีการขอรับความเห็นชอบจากสภาในญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่องขอรับความเห็นชอบ ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนระหว่างเทศบาลเมืองบ้านพรุกับเทศบาลเมืองคอหงส์ เทศบาลตำบลพะตง เทศบาลตำบลโคกม่วง เทศบาลตำบลทุ่งลาน และองค์การบริหารส่วนตำบลพะตง รวมทั้งขอรับความเห็นชอบการดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 425 ตอนสายทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ-ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ ในพื้นที่ลำคลองอู่ตะเภา ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา⏪.