เทศบาลเมืองบ้านพรุ จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. #เทศบาลเมืองบ้านพรุ จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ
⏩ในวันนี้นอกจากจะมีการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 แลัวยังมีการขอความเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ และขอรับความเห็นชอบรับพัสดุที่ได้รับการอุทิศ ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลเมืองบ้านพรุ รวมทั้งการขออนุมัติจ่ายเงินบำรุงศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านพรุ เพื่อการบริหารจัดการศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านพรุ และขออนุมัติจากสภาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำนักปลัดเทศบาล/กองช่าง/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)⏪