จัดประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Line Meeting คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล พิจารณายกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

วันนี้ 20 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาลเมืองบ้านพรุ จัดประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Line Meeting คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล พิจารณายกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป⭐
ภาพ/ข่าว : #งานบริการและเผยแพร่วิชาการ #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ