ร่วมประชุม หารือ เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาร้องเรียนร้องทุกข์จากชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการร้านรับซื้อของเก่า บริเวณถนนศาลาราหู ที่ก่อให้เกิดปัญหาเสียงดัง ฝุ่นละออง สายโทรศัพท์ขาด เศษวัสดุตกบนพื้นถนนทำให้ผู้สัญจรไปมาได้รับความเสียหาย

วันที่ 12 กรกฏาคม 2564 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้นายศักดิ์รวี ชีวะเสรีชล รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วยนายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาล นางสาวพิมพ์ใจ รัตนะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และอำเภอหาดใหญ่ โดยนายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้นายสมเกียรติ จันทร์ด้วง และนางขวัญกมล ศิริรัตน์ ปลัดอำเภอหาดใหญ่ เข้าร่วมประชุม หารือ เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาร้องเรียนร้องทุกข์จากชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการร้านรับซื้อของเก่า บริเวณถนนศาลาราหู ที่ก่อให้เกิดปัญหาเสียงดัง ฝุ่นละออง สายโทรศัพท์ขาด เศษวัสดุตกบนพื้นถนนทำให้ผู้สัญจรไปมาได้รับความเสียหาย 🟡🟢
💥โดยในที่ประชุม มีมติให้ทางร้านรับซื้อของเก่าดังกล่าว ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทางเทศบาลเมืองบ้านพรุได้กำหนดไว้ดังนี้⬇️⬇️⬇️
✔️1.ลดการปฏิบัติงานที่ทำให้เกิดเสียงดัง ลดการโยนของที่ทำให้เกิดเสียง
✔️2.ป้องกันฝุ่นละออง โดยการกั้นพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนและทำความสะอาดพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ
✔️3.ห้ามจอดรถกีดขวางการจราจร
✔️4.ป้องกันและควรเพิ่มความระวังในขณะขับรถเข้า-ออก ไม่ให้เกี่ยวสายไฟหรือสายเคเบิล