ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลาเปิดรับสมัครสตรี เยาวชนสตรี และประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่ 14 จัหวัดภาคใต้ มีอายุระหว่าง 14-60 ปี เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพในสาขาต่างๆ รุ่นที่ 58

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา📍👉👉เปิดรับสมัครสตรี เยาวชนสตรี และประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่ 14 จัหวัดภาคใต้ มีอายุระหว่าง 14-60 ปี เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพในสาขาต่างๆ รุ่นที่ 58
🎉👏วัสดุฝึกอบรมอาชีพ ฟรี ตลอดหลักสูตร

📍🖐🖖ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และรายงานตัวลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

📍🤙🤙สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ☎️โทร.074-584112 / 074-584113

สอบถามข้อมูล