เทศบาลเมืองบ้านพรุร่วมกับอจ.สงขลา รับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID – ๑๙)

เทศบาลเมืองบ้านพรุร่วมกับอจ.สงขลา รับการลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID – ๑๙) ดังรายละเอียด ดังนี้

ดาวน์โหลด แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน เทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

หรือสแกน QR-Code  เพื่อดาวน์โหลดแบบลงทะเบียน

เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔(เว้นวันหยุดราชการ)
ผู้ขอรับสิทธิช่วยเหลือ สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
-ลงทะเบียนผ่านแกนนำชุมชน ได้แก่ ประธานชุมชนหรือคณะกรรมการชุมชน / อสม./สท.
ลงทะเบียนที่สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุชั้น ๑ ในวันเวลาราชการ

หลักฐานที่ใช้ประกอบการลงทะเบียน ดังนี้
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
-สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

-หลักฐานเอกสารอื่น ๆ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองบ้านพรุหรือกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านพรุ หมายเหลขโทรศัพท์ ๐๗๔-๒๙๒๘๘๘ ต่อ ๔๑๐