เพิกถอนรายชื่อ ผู้ซึ่งได้รับความช่วยเหลือด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์🇹🇭💓
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564


ประกาศเทศบาลเมืองบ้านพรุ
📌เรื่อง : #เพิกถอนรายชื่อ ผู้ซึ่งได้รับความช่วยเหลือด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19
🌼ตามที่เทศบาลเมืองบ้านพรุได้ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ซึ่งได้รับความเดือดร้อนขอความช่วยเหลือด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 2,675 ราย ซึ่งได้มีผู้รับถุงยังชีพแล้ว จำนวน 2,501 ราย และ #ยังเหลือที่ไม่ได้รับอีก 174 ราย ซึ่งบัดนี้ได้ล่วงเลยระยะเวลามาแล้วนั้น
🌼อาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบความนัยข้อ 9 และข้อ 12 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561 #ให้เพิกถอนรายชื่อบุคคลซึ่งไม่ได้มารับถุงยังชีพ จำนวน 174 ราย เพื่อเทศบาลจักได้ให้ความช่วยเหลือผู้ซึ่งได้รับความเดือดร้อนที่เหลือต่อไป

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ลำดับ เขต ชื่อ รายชื่อที่ไม่มารับถุงยังชีพ ายชือทีไม่มา สกุล 2 3 36/4 4 5 ณัฐกฤตา ชื่นจิตร นางสาวตามหทัย ลาภทวี นางสาวเพ็ญฤดี เรืองพุฒ ปนัสยา วรคัน ปัญชญา ชูประดิษฐ นางสาวพรพิมล ผ่อนร้อน นายวรณ์ มุสิกะไชย 29/8 38/13 28/1 6 ที่อยู่ เทพประชาใต้ ลูกเสือ ลูกเสือ ประชาชื่น ประชาชื่น1 ประชาชืน1 7 25/103 28 22/26 หยงสตาร์"

อาจเป็นรูปภาพของ ‎ข้อความพูดว่า "‎ลำดับ ชื่อ เขต รายชื่อที่ไม่มารับถุงยังชีพ สกุล 2 3 ที่อยู่ จากจร 32/4 279 นายวิรัช คำราช นางศุภรัตน์ ทองขำ นางถนอมศรี สุขสุภาพ นางนน บุญสมัคร นางสาวจินตนา ยอดคำ 4 5 82/3/21 82/3/23 บ้านพรุธานี บ้านพรุธานี บ้านพรุธานี บ้านพรุธานี3 102 ه‎"‎

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ลำดับ ชื่อ 1 2 เขต รายชื่อที่ไม่มารับถุงยังชีพ สกุล นางสาวกาญจนา สุวรรณทวี นางสา วอาภาพร จันที 3 44/9 4 นางอาพร สุขนวล นางสาวโซเพีย ฮาแม ที่อยู่ โปะหมอพัฒนา โปะหมอพัฒนา1 65 5 29/7 สุชาดา คงคาน้อย 6 29/8 7 8 30/3 44/7 โปeหมอพัฒนา2 โปะหมอพัฒนา โปะหมอพัฒนา2 ร่วมใจ รวมใจ รักษ์พรุ ศรีประทุม นายบาการียา กูนิง นายภูมิศักดิ์ คงหนู นางสาวกัลญาถ์ สุขอิน นายอับดลกอนี แก้วมาก นางสาวกวินธิดา หนูอุไร นางวิมลวรรณ บุญยอด 44/4 10 112 11 39 2/1 ปะหมอพัฒนา 10/48 พรุค้างคาว"

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ชื่อ ลำดับ 1 2 3 42/1 เขต6รายชื่อที่ไม่มารับถูงยังชีพ ราuronooo่ สกุล นายชาณเรษร์ จันทกาญจน์ างณัชชา หนูมา นายสมคิด มงคลสิน นางสาววิลาวัล หนูอุไร นางประภาพร สายทอง 228/10 4 5 ที่อยู่ บางศาลาสามัคคี บ้านพรุธานี บางศาลา5 บางศาลาสามัคคี1 5 51 6 บางศาลาสามัคคี"

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ลำดับ 34 35 เขต8 รายซื่อที่ไม่มารับถุงยังชีพ ชือ สกุล นายปราโมทย์ หาญณรงค์ นางธิดา พากเพียร ที่อยู่ 3 12/6 ชุมแสง ชุมแสง1 က"

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "เขต รายชื่อที่ไม่มารับถุงยังชีพ สกุล ลำดับ 1 2 3 4 481/1 578/20 ชื่อ นางสาวพนิดา ไชยคีรี นางสาวสุจินธรา ปินตา นางสาวสุนีใจแก้ว นายมูยัมหมัดมูบารอก สุหลง นายประคอง สุระตะโก นางสาวบีสมีย์ มะลี 5 516/120 ที่อยู่ กาญจนวนิช กาญจนวนิช กาญจนวนิช กาญจนวนิช กาญจนวนิช มัสยิด 607/3 607/4 8 4/5 14 10 2/1 นางมณรดา หมัดหมาน นายสมพร บิลหมัด ภูวิรัช พรมสิทธิ์ นายภราคร มัดรา นายถนัดกิจ คงเจี้ยง นายพูนสุข จันสมจันทร์ 11 มุสลิมร่วมใจอุทิศ4 มัสยิด มัสยิด 11/17 12 605/13 603/1 13 14 44 15 36 นายอริพ มันสนิท นายสุ ฤษฎ์ โต๊ะยี นายภีมรภัทร เพชรรักษ์ นางรอย๊ะ บราเฮง นางสาวนูรีชัน กูบู 16 25/2 เมืองบ้านพรุ53 เmืองบ้านพรุ53 เออุทิศ เออุทิศ โปะหมอพัฒนา โปะหมอพัฒนา โปะหมอพัฒนา โปะหมอพัฒนา 17 25/1 14/3 29/2 V"

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ลำดับ ชือ เขต 10รายชื่อที่ไม่มารับถุงยังชีพ สกุล นายอรุพงศ์ เพ็ชรเสน นางพรเพ็ญ ชลมาตร 3 43 4 7/2 21/1 นางสาวชฎาพร นางสาวเทียรมณี บัญชา นางสาวบุญเพ็ง รัตนะ ขวัญธิบดี พิณรัตน์ นูวบุตร พรทิพย์ ศรีปลอด 53/1 47/5 ที่อยู่ บ้านพรุธานี 12 บ้านพรุธานี 14 โปะหมอพัฒนา โปeหมอพัฒนา3 โปะหมอพัฒนา โปะหมอพัฒนา2 โปะหมอพัฒนา2 โปะหมอร่วมใจ รวมใจ ศรีประทุม 8 9 23/2 21/11 นายสมพร ระวังวงค์ 10 9/3 11 1/1 นางเพียงพิศ คชรัตน์ วรสรณ์ ไซยรัตน์ นางขิ่น คงศรี 12 25 13 35/4 ศรีประทุม 68 14 15 างปรีดา พวงแก้ว มานิตย์ คงดี นางสาววิภาวัลย์ นพรัตน์ นายวิชัย โพธิพงษา 17/3 16 10 โปะหมอร่วมใจ โปะหมอร่วมใจ2 โปะหมอร่วมใจ1 โปะหมอพัฒนา2 โปะหมอร่วมใจ 39/2 9"

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ลำดับ เขต ชื่อ ที่ยังไม่รับถุงยังชีพ สกุล นางสา าวเล็ก บาหละ 2 3 4 111/9 108/2 ที่อยู่ คลองยาใต้ คลองยาใต้ คลองยาใต้ 5 2/8 นายเจริญหนูบุญ หนูบุญ นางสาวนิภาพร สุวรรณแพทย์ นางเสริม จันทสโร นางสาวกฤษกา ใจแก้ว ศิรินทร์ทิพย์ แซ่ลิ้ง นายสิทธิพงษ์ โสพันธ์ ณิสา ศีสุข 260 7 29/1 8 31/1 9 2/7 คลองยาเหนือ แจ้วประชา แจ้วประชา ประชาร่มเย็น กร่มเย็น คลองยาใต้ 10 นางสาวพลดา ปรีชามิตร 8/33 349/17 11 12 13 กาญจนวนิช นางสุภาพร ลาดา นายปิยะวัฒน์ ขาวมาก นางรัชฎา จินดาสุวรรณ เสริม เก็้อคลัง 349/53 349/54 14 111/4 นายเอกพล ชูเก็น กาญจนวนิช กาญจนวนิช คลองยาใต้ กาญจนวนิช กาญจนวนิช 349/57/11 349/57/1 9V"