รายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19

🇹🇭💓ข่าวประชาสัมพันธ์💓🇹🇭
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 #ประกาศเทศบาลเมืองบ้านพรุ


เรื่อง : รายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19
🌼ตามที่เทศบาลเมืองบ้านพรุได้ประกาศให้ประชาชนซึ่งได้รับความเดือดร้อนในการดำรงชีพ ด้วยเหตุจากมาตราการต่างๆ ที่กำหนดมาเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 มายื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามประกาศเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 และเทศบาลได้รวบรวมรายชื่อประชาชน เสนอต่อ #คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านพรุ เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นั้น
🌼 อาศัยอำนาจตามความนัยข้อ 9 , 12 และข้อ 16 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2207 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.banprucity.go.th หรือ #ที่สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ #ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) และ #ที่ทำการชุมชน สำหรับการช่วยเหลือเทศบาลเมืองบ้านพรุจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป🌼