ประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ

—————————

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ
ครั้งแรก วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขอความเห็นชอบ ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมเพื่อใช้ในระบบฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลเทศบาลเมืองบ้านพรุและพื้นที่ต่อเนื่อง

ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขอความเห็นชอบ ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลเมืองบ้านพรุ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)


—————————————