ประกาศเปลี่ยนเวลาให้บริการตลาดในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุเพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๒๙ (covid 2019) ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เทศบาลเมืองบ้านพรุ จึงกำหนดให้ตลาดในพื้นที่เปิดให้บริการประชาชน ดังนี้

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ