โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการระบบท้องถิ่นดิจิทัล เข้าร่วมอบรมในวันที่สอง (15 มีนาคม 2566) เวลา 08:30น. – 16:30 น. ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ของสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

วันที่ 15/03/66 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้ นางสายใจ หวานนวล รองปลัดเทศบาล , นางสุภาภรณ์ ฉายกลิ่น เลขานุการนายกเทศมนตรี และ คณะฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการระบบท้องถิ่นดิจิทัล เข้าร่วมอบรมในวันที่สอง (15 มีนาคม 2566) เวลา 08:30น. – 16:30 น. ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ของสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
♦️โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เพื่อเป็นการพัฒนาและการนำศักยภาพแต่ละบุคคลมาใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้ระบบการปฎิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ท้องถิ่นดิจิทัล (Digital Government Platform) มาใช้งานในการปฎิบัติราชการและบริการประขาชน เพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมภาครัฐพัฒนาให้บริการภาครัฐไปสู่ความเป็น #ท้องถิ่นดิจิทัล
♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭
ภาพ/ข่าว : นราพฤทธิ์ เชื้อแก้ว

สอบถามข้อมูล