เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอเชิญชวน ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเทศบาลเมืองบ้านพรุ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จากผู้มารับการบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity And Transparency Assessment : EIT)

🇹🇭❤️ข่าวประชาสัมพันธ์🇹🇭❤️
วันที่ 03/02/66 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอเชิญชวน #ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเทศบาลเมืองบ้านพรุ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จากผู้มารับการบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity And Transparency Assessment : EIT) โดยท่านสามารถสแกน QR Code จากรูปด้านล่างนี้ หรือ มาใช้จุดบริการตอบแบบประเมิน EIT ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ ชั้น 1 หรือกด คลิก LINK >>
🎯📝🎯📝🎯📝🎯📝🎯📝🎯📝

งานประชาสัมพันธ์ #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ #เทศบาลเมืองบ้านพรุ #EIT #ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส