Webmaster

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 18:00น. เทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้..รองปลัดเทศบาล นางสายใจ หวานนวล , นายสำรวม นาครอด นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญงาน ,นายทัศนะ ประทุมวรรณ นักวิชาการสุขาภิบาล และ รถดับเพลิงฉีดน้ำ จากงานบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลเมืองบ้านพรุ ร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ นายลิขิต สวัสดี และ นายอารีย แดงโกเมน รวมพลังร่วมออกฉีดน้ำล้างทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณตลาดสดบ้านพรุ เพื่อเป็นการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันที่ 10/6/64 เวลา 18:00น. #เทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยนายว […]

1 2 3 20