Home ข้อมูลทั่วไป สาธารณูปการDesigned by:

สาธารณูปการ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 05 August 2010 11:03

สาธารณูปการ

1. การคมนาคม เส้นทางคมนาคมหลัก ๆ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ ซึ่งเป็นเส้นทางติดต่อกับอำเภอใกล้เคียง ได้แก่

 

 • ถนนกาญจนวนิช หรือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 กรุงเทพฯ - คลองพรวน เป็นเส้นทางสายหลักเชื่อมระหว่างอำเภอหาดใหญ่มุ่งสู่ประเทศมาเลเซียที่ ด่านพรมแดนด่านนอกและด่านพรมแดนปาดังเบซาร์

 • ถนนเอเซีย หรือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 บ้านคูหา-จะนะ เป็นถนนที่ผ่านทางทิศเหนือสุดของเขตเทศบาลเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาล เมืองบ้านพรุกับเทศบาลตำบลคอหงส์

 • ถนนสายโปะหมอ - บ้านหรั่ง เป็นถนนที่เชื่อมเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุกับเขตอำเภอคลองหอยโข่ง ซึ่งสามารถใช้เป็นทางลัดไปสู่สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ได้อีกเส้นทางหนึ่งเส้น
 • ถนนสราญราษฎร์ – ถนนพลพิชัย เป็นถนนที่เชื่อมเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุกับเทศบาลเมืองคอหงส์ และเทศบาลนครหาดใหญ่ ใช้เป็นเส้นทางลัดผ่านมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และเทศบาลนครหาดใหญ่ ทางคมนาคมในเขตเทศบาล จำแนกประเภทและจำนวน ดังนี้

ตารางจำแนกประเภทและจำนวนถนนซอยภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ

 

ประเภท

จำนวนสาย

ถนนยาว (ก.ม.)

1. ถนน คสล.

90

39.400

2. ถนนลาดยาง 1 ชั้น

5

4.100

3. ถนนลาดยาง 2 ชั้น

11

15.700

4. ถนนหินคลุก

2

1.00

5. ถนนดินลูกรัง

31

15.900

6. ถนนดินเดิม

4

1.500

รวม

143

77.600

นอกจากนี้ยังมีสะพานคอนกรีต 8 แห่ง สะพานลอย 2 แห่ง และคูระบายน้ำ 77 สาย รวมความยาว 71.700 กม.

2. การประปา เทศบาลเมืองบ้านพรุประชาชนส่วนใหญ่ใช้น้ำสำหรับอุปโภคบริโภคจากการขุดเจาะบ่อบาดาล ซึ่งเป็นการนำน้ำใต้ดินมาใช้ เนื่องจากมีน้ำตลอดทั้งปีจึงไม่มีความเดือดร้อนมากนัก ยกเว้นทางทิศตะวันออกของถนน กาญจนวนิช ซึ่งพื้นที่เป็นเนินเขาเตี้ย ๆ จึงมีปัญหาการขาดน้ำบ้าง ในฤดูแล้ง แต่มีชุมชนอยู่ไม่หนาแน่น พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้เพื่อทำการเกษตร เช่น สวนยางพารา สวนผลไม้ ประชาชนบางส่วนที่ใช้น้ำประปารวมครัวเรือน และหน่วยธุรกิจที่ใช้มีจำนวน 560 ราย ปริมาณการใช้น้ำทั้งสิ้น 197,837.00 ลูกบาศก์เมตร/ปี

3. การไฟฟ้า เทศบาล เมืองบ้านพรุ มีครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน และตามถนนสาธารณะเทศบาลก็ได้จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะอย่างเพียงพอ โดยมีไฟฟ้าสาธารณะจำนวน 680 จุด ครอบคลุมถนนทุกสาย สำหรับบางจุดที่ยังบริการไปไม่ถึง ผู้บริหารเทศบาลมีนโยบายที่จะจัดให้มีอย่างทั่วถึง

4. การสื่อสารและโทรคมนาคม

 • ไปรษณีย์ โทรเลข ในเขตเทศบาลมีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ตั้งอยู่ถนนกาญจนวนิชห่างจากสำนักงานเทศบาลไปทางทิศเหนือ ประมาณ 300 เมตร
 • โทรศัพท์ ในเขตเทศบาลมีการใช้บริการโทรศัพท์จากบริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่นจำกัด ซึ่งอยู่ในพื้นที่บริการของศูนย์บริการลูกค้า ทศท. สาขานาหม่อม และบริษัท TT&T นอกจากนี้ยังมีบริการโทรศัพท์สาธารณะเช่น ตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญ, TOT CARD และ PIN PHONE 108 ตลอดจนประชาชนได้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่ายต่าง ๆ เช่น AIS, DTAC, ORANG เป็นต้นอย่างแพร่หลายอีกด้วย ซึ่งทำให้การติดต่อสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น
 • สถานีวิทยุ มีสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สินติราษฎร์ (ส.ว.พ.) สงขลา ระบบ A.47 ความถี่1098 kHz กำลังส่ง 10 kW ที่ตั้ง ถนน ส.ว.พ. 2 เทศบาลเมืองบ้านพรุ อ.หาดใหญ่ สังกัดกรมตำรวจ โทรศัพท์/โทรสาร 0-7421-0444 และสถานีวิทยุท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านพรุ FM.93.25 MHz โทรศัพท์ 0-7421-7466, 0-7421-7966
 • สื่อมวลชนในพื้นที่ สื่อมวลชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ ได้แก่ สำนักงานหนังสือพิมพ์ The Nation ซึ่งตั้งอยู่ ใกล้บริษัทหาดทิพย์ จำกัด มหาชน
 • ศูนย์อินเตอร์เน็ตเทศบาลเมืองบ้านพรุ ให้บริการใช้อินเตอร์เน็ตสำหรับประชาชน โดยสามารถสมัครสมาชิกและขอใช้บริการ ณ ศูนย์บริการจุดเดียวพร้อมสรรพ เทศบาลเมืองบ้านพรุ
 • หน่วยงานที่มีเครือข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่ ได้แก่ อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนและระบบเสียงตามสาย ปัจจุบันกระจายเสียง 2 ระบบ คือ
 1. ระบบกระจายเสียงตามสาย โดยมีจุดกำเนิดเสียงจากห้องส่งเทศบาลผ่านสายไปตามจุดต่าง ๆ
 2. ระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย โดยใช้คลื่นความถี่ 420.20 เม็กกะเฮิร์ท ได้รับอนุญาตจากกรมไปรษณีย์โทรเลข ทำการออกอากาศผ่านระบบตัวแม่ที่ห้องส่งเทศบาลไปยังตัวรับ 53 จุด ซึ่งมีความถี่เดียวกันสามารถ เปิด – ปิดอัตโนมัติโดยผ่านสัญญาณจากตัวแม่จากห้องส่งเทศบาล

เทศบาลจะดำเนินการ ขยายระบบเสียงตามสายให้ครอบคลุมพื้นที่ 17.97 ตารางกิโลเมตร เพื่อประชาชนจะได้รับประโยชน์จากข่าวสารข้อมูลได้มากที่สุด
เวลาออกอากาศ วันจันทร์-วันศุกร์

 • ช่วงเวลาเช้า เวลา 05.00 น. – 08.00 น.
 • ช่วงเวลาเย็น เวลา 17.00 น. – 18.00 น.

เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ แต่สามารถกระจายเสียงได้ในภาวะฉุกเฉิน เร่งด่วน หรือมีเหตุจำเป็นต้องแจ้งให้ประชาชนทราบ

 • สถานีวิทยุท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านพรุ FM 93.25 MHz ออกอากาศเวลา16.00 น. - 20.00 น.ของทุกวัน ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลหลังใหม่ โทรศัพท์ 074-217996 โทรสาร 074-217466

 

Last Updated on Friday, 11 May 2012 10:51
 
เทศบาลเมืองบ้านพรุ, Powered by Joomla! and designed by SiteGround Joomla Templates