คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

กองคลัง

 • การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง รายละเอียด
 • การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ รายละเอียด
 • การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า รายละเอียด
 • การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ รายละเอียด
 • การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา รายละเอียด
 • การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา) รายละเอียด
 • การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) จดทะเบียนตามกม.ตปท. รายละเอียด
 • การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ห้างหุ้นส่วน รายละเอียด
 • การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบ) ผู้ขอจดเป็นนิติบุคคลตั้งขึ้นตาม กม.ตปท.) รายละเอียด
 • การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน รายละเอียด
 • การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) บุคคลธรรมดา รายละเอียด
 • การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ห้างหุ้นส่วน คณะบุคคล รายละเอียด
 • การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ที่ประกอบพาณิชย์ รายละเอียด
 • การจดทะเบียนพาณิชย์(บริษัทจำกัด) รายละเอียด
 • การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ รายละเอียด
 • การรับชำระภาษีป้าย รายละเอียด
 • การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน รายละเอียด

กองช่าง

กองสวัสดิการสังคม

 • การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ รายละเอียด
 • การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ รายละเอียด
 • การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รายละเอียด

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด รายละเอียด
 • การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร รายละเอียด
 • การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ รายละเอียด
 • การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รายละเอียด
 • การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด รายละเอียด
 • การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร รายละเอียด
 • การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ รายละเอียด
 • การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  รายละเอียด
 • การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร รายละเอียด

สำนักปลัดเทศบาล

 • การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล รายละเอียด
 • การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีอื่นๆ ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากเปลี่ยนคำนำหน้านามจาก( -เด็กชาย- เป็น -นาย- และจาก -เด็กหญิง- เป็น -น.ส.-) รายละเอียด
 • การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน รายละเอียด
 • การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ  กรณีเป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติให้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทยแล้วแต่กรณี รายละเอียด
 • การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กรณีขอมีบัตรครั้งแรก มีบิดา มารดาเป็นคนต่างด้าว รายละเอียด
 • การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งพ้นสภาพได้รับการยกเว้น รายละเอียด
 • การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน กรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดหรือตกสำรวจ รายละเอียด
 • การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน กรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดหรือตกสำรวจ รายละเอียด
 • การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก กรณีที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ รายละเอียด
 • การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกของผู้มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ไม่ได้ยื่นคำขอมีบัตรภายในกำหนด และไม่ใช่กรณีได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน รายละเอียด
 • การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ รายละเอียด
 • การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ รายละเอียด
 • การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย รายละเอียด
 • การขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม รายละเอียด
 • การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียด
 • การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท %28กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม รายละเอียด
 • การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ รายละเอียด
 • การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น รายละเอียด
 • การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียด
 • การขอเลขที่บ้าน  รายละเอียด
 • การแจ้งการย้ายที่อยู่ กรณีแจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ รายละเอียด
 • การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน รายละเอียด
 • การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร รายละเอียด
 • การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน รายละเอียด
 • การรับแจ้งการย้ายเข้า  รายละเอียด
 • การรับแจ้งการย้ายปลายทาง รายละเอียด
 • การรับแจ้งการย้ายออก รายละเอียด