แผนพัฒนาเทศบาล

1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ. 2556-2565 ปรับปรุงปี พ.ศ. 2557)
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

2.แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ประกาศใช้แผนพํฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

3.แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2558 เพิ่มเติม ฉบับ ที่ 1
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

4. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

5. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ระดับเมือง ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ประกาศประชุมประชาคมชุมชน ระดับเมือง ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

6. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

7.รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559