เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 (วันที่ประกาศในเว็บไซต์ 3 ตุลาคม พ.ศ.2560)

  • คำแถลงงบประมาณรายจ่าย
  • รายงานประมาณการรายรับ
  • รายงานประมาณการรายจ่าย
  • รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
  • ประกาศใช้เทศบัญญัติ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 (วันที่ประกาศในเว็บไซต์ 7 ตุลาคม พ.ศ.2559)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559