มาตรการการบริหารจัดการต่างๆ

มาตรการการบริหารจัดการต่างๆ

  1. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  2. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  3. มาตรการป้องกันการรับสินบน
  4. มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์
  5. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  6. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง