สถิติผู้มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎร์ สำนักปลัดเทศบาลเมืองบ้านพรุ

สถิติผู้มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎร์ สำนักปลัดเทศบาลเมืองบ้านพรุ

ปีงบประมาณ 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2562)

ปีงบประมาณ 2561