สถิติผู้มารับบริการศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองบ้านพรุ

สถิติผู้มารับบริการศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองบ้านพรุ

ปีงบประมาณ 2562 (ข้อมูล ณ 31 พ.ค.62)

ปีงบประมาณ 2560 – 2561