ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

12 มกราคม 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
12 มกราคม 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนคลองยาใต้ 2
10 มกราคม 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างตีเส้นจราจรถนนบ้านพรุธานี
10 มกราคม 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมารถแบ็คโฮ จำนวน 40 ชั่วโมง และรถบรรทุกสิบล้อ 40 ชั่วโมง
5 มกราคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายพรุค้างคาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ธันวาคม 2560 ประกาศเปิดเผยราคาจ้างเหมารถแบ็คโฮเพื่อเกลี่ยและบดอัดขยะ จำนวน 30 วัน
28 ธันวาคม 2560 ประกาศเปิดเผยราคากลางเหมารถแบ็คโฮ จำนวน 80 ชั่วโมง
22 ธันวาคม 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายคลองยาใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
22 ธันวาคม 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ธันวาคม 2560 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายพรุค้างคาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 พฤศจิกายน 2560 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสดฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายพรุค้างคาว
27 พฤศจิกายน 2560 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายพรุค้างคาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 พฤศจิกายน 2560 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายคลองยาใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 พฤศจิกายน 2560 เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ถนนสายคลองยาใต้
23 พฤศจิกายน 2560 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding)
23 พฤศจิกายน 2560 เปิดเผยราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน
21 พฤศจิกายน 2560 โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล บ้านพรุธานี 20
21 พฤศจิกายน 2560 โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล ถนนชุมแสง 4 ซอย 8
21 พฤศจิกายน 2560 โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล แยกถนนชุมแสง 3
21 พฤศจิกายน 2560 โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล ถนนเมืองบ้านพรุ 39 (ดีดี)
20 พฤศจิกายน 2560 สรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างตัังแต่เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2560
16 พฤศจิกายน 2560 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
9 พฤศจิกายน 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเอกชนรักษาความสะอาดถนน คูระบายน้ำ และที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 พฤศจิกายน 2560 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายคลองยาใต้ ตำบลบ้านพรุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 พฤศจิกายน 2560 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอสกรีต ถนนสายคลองยาใต้ ตำบลบ้านพรุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
31 ตุลาคม 2560 การเปิดเผยราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรราดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนคลองยาใต้
24 ตุลาคม 2560 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
20 ตุลาคม 2560 การเปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดถนน คูระบายน้ำ และที่สาธารณะในเขตเทศบาลประจำปี ๒๕๖๑(๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
20 ตุลาคม 2560 การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง โครงการการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดถนน คูระบายน้ำ และที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ (๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
20 ตุลาคม 2560 ประกวดราคาจ้างเอกชนรักษาความสะอาดถนน คูระบายน้ำ และที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
9 ตุลาคม 2560 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(เงินอุดหนุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
9 ตุลาคม 2560 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย(ครั้งที่ ๒)ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
9 ตุลาคม 2560 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
25 กันยายน 2560 การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน