ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

11 ตุลาคม 2561 ประกวดราคาจ้างเอกชนรักษาความสะอาดถนน คูระบายน้ำ และที่สาธารณะในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
8 ตุลาคม 2561 โครงการจ้างเอกชนรักษาความสะอาดถนน คูระบายน้ำ และที่สาธารณะในเขตเทศบาล ปีงบประมาณ 2562
19 กันยายน 2561 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเอกชนรักษาความสะอาดถนน คุระบายน้ำ และทีสาธารณะในเขตเทศบาล ประจำปี 2562
16 กันยายน 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางซ่อมแซมถนนยางรอยต่อคอนกรีตถนนสราญราษฎร์
16 กันยายน 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางซ่อมแวมถนนแอสฟัลท์ติก(หัวถนนชุมแสง ถนนพาดรถไฟ ถนนคลองยาเหนือ)
10 กันยายน 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อท่อเหลี่ยม 1.50×10.5×1.00 เมตร จำนวน 34 ท่อน
10 กันยายน 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล.แยกจากถนนเทพประชาใต้
10 กันยายน 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเอเซีย ๒
8 กันยายน 2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนค.ส.ล. ถนนเมืองบ้านพรุ 20
8 กันยายน 2561 ประกาศราคากลางซ่อมรถบรรทุกน้ำ 81-4612
5 กันยายน 2561 ประกาศราคากลางจ้างเหมารถแม็คโครจำนวน 80 ชั่วโมง
30 สิงหาคม 2561 ประกาศประกวดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 8 นาย ประจำปี 2562
30 สิงหาคม 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปี 2562
28 สิงหาคม 2561 ประกาศจ้างเอกชนรักษาความสะอาดถนน คูระบายน้ำ และที่สาธารณะในเขตเทศบาลประจำปี 2562
27 สิงหาคม 2561 การเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเอกชนรักษาความสะอาดถนน คูระบายน้ำ และที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
17 สิงหาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการประมูลก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำฝาปิด ค.ส.ล.แยกจากถนนราษฎร์สามัคคี 1 (วารีเปี่ยมสุข)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17 สิงหาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการประมุลก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านปิ่นไสวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
14 สิงหาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการประมูลก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนชีวะเสรีชล
14 สิงหาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการประมูลก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนจากจร
3 สิงหาคม 2561 เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในคลินิกแพทย์แผนไทย ศูนย์บริการสาธารณสุข
24 กรกฎาคม 2561 การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างงานบำรุงรักษาซ่อมแซมรถทะเบียน บล-๕๔๑๘ สข.
18 กรกฎาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนชุมแสง 2
18 กรกฎาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำฝาปิด ค.ส.ล. ถนนเมืองบ้านพรุ 37
17 กรกฎาคม 2561 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสราญราษฎร์ (จากถนนราชพฤษ์ถึงใต้สายไฟแรงสุง)
9 กรกฎาคม 2561 เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเทพประชาเหนือ
28 มิถุนายน 2561 เปิดเผยราคากลางตีเส้นจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ
27 มิถุนายน 2561 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. แยกจากถนนราษฎร์สามัคคี 1(สังข์อุทิศ)
27 มิถุนายน 2561 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. เชื่อมถนนภาษีเจริญ กับถนนราษฎร์พัฒนา
27 มิถุนายน 2561 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนกาญจนวนิช (บริเวณหน้าวัดพระบาท)
27 มิถุนายน 2561 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำฝาปิด ค.ส.ล. ถนนราษฎร์สามัคคี 1 (บริเวณหลังบ้านป้าแจ่ม)
27 มิถุนายน 2561 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนเมืองบ้านพรุ 38
27 มิถุนายน 2561 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำฝาปิด ค.ส.ลง ถนนราษฎร์สามัคคี ๓ ซอย ๑
21 มิถุนายน 2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค 60- พ.ค.61
8 มิถุนายน 2561 เปิดเผยราคาซ่อมเปลี่ยนสายเสียงตามสาย
8 มิถุนายน 2561 เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาสำรวจถนนและคูเพื่อออกแบบการแก้ปัญหาอุทกภัย
31 พฤษภาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องวัดมุมพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
30 พฤษภาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนบางศาลาสามัคคี 5
30 พฤษภาคม 2561 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนจันทร์ลอย
21 พฤษภาคม 2561 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนชุมแสง 2
21 พฤษภาคม 2561 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำฝาปิด ค.ส.ล. ถนนเมืองบ้านพรุธานี 37 (ต้นหมาก)
21 พฤษภาคม 2561 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านปิ่นไสว
18 พฤษภาคม 2561 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล ถนนจากจร
18 พฤษภาคม 2561 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนชีวะเสรีชล
18 พฤษภาคม 2561 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสราญราษฎร์ (จากราชพฤกษ์ถึงใต้สายไฟแรงสูง)
18 พฤษภาคม 2561 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำค.สล. และคูระบายฝาปิด ค.ส.ล. แยกจากถนนราษฎร์สามัคคี1(วารีเปี่ยมสุข)
17 พฤษภาคม 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมารถบัส จำนวน 4 คัน
7 พฤษภาคม 2561 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2561
3 พฤษภาคม 2561 เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อตู้รางเลื่อนพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ตู้
3 พฤษภาคม 2561 เปิดเผยราคากลางการจ้างซ่อมรถทะเบียน ๘๒-๐๕๕๙ สข. จำนวน ๒๕ รายการ
3 พฤษภาคม 2561 เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อกระจกโค้งจราจรพร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ชุด