ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

17 สิงหาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการประมูลก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำฝาปิด ค.ส.ล.แยกจากถนนราษฎร์สามัคคี 1 (วารีเปี่ยมสุข)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17 สิงหาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการประมุลก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านปิ่นไสวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
14 สิงหาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการประมูลก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนชีวะเสรีชล
14 สิงหาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการประมูลก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนจากจร
3 สิงหาคม 2561 เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในคลินิกแพทย์แผนไทย ศูนย์บริการสาธารณสุข
24 กรกฎาคม 2561 การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างงานบำรุงรักษาซ่อมแซมรถทะเบียน บล-๕๔๑๘ สข.
18 กรกฎาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนชุมแสง 2
18 กรกฎาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำฝาปิด ค.ส.ล. ถนนเมืองบ้านพรุ 37
17 กรกฎาคม 2561 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสราญราษฎร์ (จากถนนราชพฤษ์ถึงใต้สายไฟแรงสุง)
9 กรกฎาคม 2561 เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเทพประชาเหนือ
28 มิถุนายน 2561 เปิดเผยราคากลางตีเส้นจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ
27 มิถุนายน 2561 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. แยกจากถนนราษฎร์สามัคคี 1(สังข์อุทิศ)
27 มิถุนายน 2561 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. เชื่อมถนนภาษีเจริญ กับถนนราษฎร์พัฒนา
27 มิถุนายน 2561 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนกาญจนวนิช (บริเวณหน้าวัดพระบาท)
27 มิถุนายน 2561 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำฝาปิด ค.ส.ล. ถนนราษฎร์สามัคคี 1 (บริเวณหลังบ้านป้าแจ่ม)
27 มิถุนายน 2561 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนเมืองบ้านพรุ 38
27 มิถุนายน 2561 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำฝาปิด ค.ส.ลง ถนนราษฎร์สามัคคี ๓ ซอย ๑
21 มิถุนายน 2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค 60- พ.ค.61
8 มิถุนายน 2561 เปิดเผยราคาซ่อมเปลี่ยนสายเสียงตามสาย
8 มิถุนายน 2561 เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาสำรวจถนนและคูเพื่อออกแบบการแก้ปัญหาอุทกภัย
31 พฤษภาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องวัดมุมพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
30 พฤษภาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนบางศาลาสามัคคี 5
30 พฤษภาคม 2561 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนจันทร์ลอย
21 พฤษภาคม 2561 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนชุมแสง 2
21 พฤษภาคม 2561 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำฝาปิด ค.ส.ล. ถนนเมืองบ้านพรุธานี 37 (ต้นหมาก)
21 พฤษภาคม 2561 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านปิ่นไสว
18 พฤษภาคม 2561 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล ถนนจากจร
18 พฤษภาคม 2561 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนชีวะเสรีชล
18 พฤษภาคม 2561 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสราญราษฎร์ (จากราชพฤกษ์ถึงใต้สายไฟแรงสูง)
18 พฤษภาคม 2561 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำค.สล. และคูระบายฝาปิด ค.ส.ล. แยกจากถนนราษฎร์สามัคคี1(วารีเปี่ยมสุข)
17 พฤษภาคม 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมารถบัส จำนวน 4 คัน
7 พฤษภาคม 2561 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2561
3 พฤษภาคม 2561 เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อตู้รางเลื่อนพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ตู้
3 พฤษภาคม 2561 เปิดเผยราคากลางการจ้างซ่อมรถทะเบียน ๘๒-๐๕๕๙ สข. จำนวน ๒๕ รายการ
3 พฤษภาคม 2561 เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อกระจกโค้งจราจรพร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ชุด
3 พฤษภาคม 2561 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนประชาร่มเย็น
3 พฤษภาคม 2561 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบ้านพรูธานี 8
3 พฤษภาคม 2561 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบ้านพรุธานี10
3 พฤษภาคม 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อกล้องวัดมุม พร้อมอุปกรณ์
3 พฤษภาคม 2561 ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องวัดมุมพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
26 เมษายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายพรุค้างคาว
20 เมษายน 2561 ประกาศเผยราคากลางและประกาศก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนบางศาลา๕, ถนนบางศาลา
19 เมษายน 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเมืองบ้านพรุ 28
19 เมษายน 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำฝาปิด ค.ส.ล. ถนนบ้านพรุธานี 3
19 เมษายน 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางและประกาศก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนจันทร์ลอย
18 เมษายน 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายพรุค้างคาว
17 เมษายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข (เพิ่มเติม)
11 เมษายน 2561 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายพรุค้างคาว
11 เมษายน 2561 ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาถนนสายพรุค้างคาว
9 เมษายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)