บริการของเทศบาล

บริการของเทศบาล

ความเป็นมา

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ได้วางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหารราชการต้องเป็นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภาระกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยกเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนายความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2546 กำหนดแนวทางการบริหารราชการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในการบริหารราชการ ดังนี้
1. มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สนองความต้องการของประชาชน ก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาชีวิตของประชาชน
2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ยึดการบริหารแบบบูรณาการเน้นผลลัพธ์เกิดจากการปฏิบัติงาน
3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
4. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เดินความจำเป็น โดยลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
5. ปรับปรุงภารกิจส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ โดยปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนการทำงานใหม่เสมอ
6. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการมีการสำรวจความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจในการบริการ เพื่อนำมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
7. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ มีระบบการควบคุม มีการตรวจสอบ ติดตามวัดผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ


แนวคิดในการให้บริการ

งานบริการประชาชน หมายถึง งานที่หน่วยงานของรัฐบาลจะต้องดำเนินการให้กับประชาชนหรือให้กับส่วนราชการด้วยกันเอง เนื่องจากเป็นอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะด้วยกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับใดๆ ก็ตามอาจเป็นการบริการให้กับประชาชนโดยตรง เช่น ติดต่องานทะเบียนราษฎร การชำระภาษี เป็นต้น หรือการให้บริการกับประชาชนทางอ้อม เช่น การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย เป็นต้น
เมื่อวันที่ 14 ก.พ.2554 เทศบาลเมืองบ้านพรุได้ย้ายที่ทำการมายังสำนักงานเทศบาลแห่งใหม่ ตั้งอยู่ เลขที่ 99 ถนนเทศบาลใหม่ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อาคารสำนักงานมี 5 ชั้น โดยแบ่งการทำงานเป็น

–  ชั้นที่ 1 “one stop service”ประกอบด้วย งานทะเบียนราษฎร์- สำนักปลัดเทศบาล,ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน , ฝ่ายพัฒนารายได้ – กองคลัง,งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ  รับคำร้องทั่วไป – กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,งานขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ – กองสวัสดิการสังคม,ติดต่องานกองการศึกษา , ยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร – กองช่าง
–  ชั้นที่ 2 ประกอบด้วยส่วนปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารประกอบด้วย ห้องนายกเทศมนตรี,ห้องรองนายกเทศมนตรี,ห้องที่ปรึกษานายกเทศมนตรี,ห้องประธานสภา,ห้องรับรองสมาชิกสภาเทศบาล,ห้องประชุมเล็กและส่วนปฏิบัติงานกองช่าง
–  ชั้นที่ 3 ประกอบด้วยห้องปลัดเทศบาล,ห้องรองปลัดเทศบาล,ส่วนปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลและส่วนปฏิบัติงานกองคลัง
–  ชั้นที่ 4 ประกอบด้วยส่วนปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม,ส่วนปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,ส่วนปฎิบัติงานกองการศึกษาและส่วนปฏิบัติงานกองวิชาการและแผนงาน

 

บริการของเทศบาลเมืองบ้านพรุ