ข้าราชการระดับหัวหน้าส่วนราชการ

นายอดิศักดิ์ รัตนะ
ปลัดเทศบาล

นางสาวอฑิภา กาญจนวุฒิกร
รองปลัดเทศบาล

นางสายใจ หวานนวล
รองปลัดเทศบาล

นายอดินันท์ หนูอุไร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายวรพจน์ ศิวิโรจน์
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

นางณิชชา รพีจารุกร
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสายใจ หวานนวล
รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายอุกกฤษฎ์ จุทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวพิมพ์ใจ รัตนะ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวพนารัตน์ อยู่เย็น
รก.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม