การเพิ่มเติมแผนพัฒนาสี่ปีและการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๒

วันที่ 26 เมษายน 2561 เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยท่านปลัดอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ และ นายวรพจน์ ศิวิโรจน์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองบ้านพรุ รวมทั้ง รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ, สท. เข้าร่วมประชุมการเพิ่มเติมแผนพัฒนาสี่ปีและการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยร่วมประชุมที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านพรุศูนย์ที่2