ประกาศก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบ้านพรุธานี 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบ้านพรุธานี 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบ้านพรุธานี 10