ขอเชิญร่วมงานเปิดกิจจกรรมในโอกาสครบรอบ ๒ ปี ตลาดน้ำบ้านพรุ ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ณ ตลาดน้ำบ้านพรุ เทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ด้วยเทศบาลเมืองบ้านพรุ  ได้ดำเนินการจัดตั้งตลาดน้ำบ้านพรุมาตั้งแต่วันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ซึ่งตั้งอยู่ในสวนสาธารณะพรุค้างคาว  ตำบลบ้านพรุ  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  ติดกับโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  ๒  และสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้  โดยเปิดให้บริการในวันเสาร์  เวลา  ๑๖.00 – ๒๑.00 น.  เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในทิศทางที่ยั่งยืน  ทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อม  เป็นการเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าการเกษตรและสร้างอาชีพของชุมชน  อันก่อให้เกิดการกระจายรายได้ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่  ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

ในการนี้  เนื่องในโอกาสครบรอบ  2  ปี  ของตลาดน้ำบ้านพรุ  ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศตลาดน้ำบ้านพรุจึงเปิดเพิ่มในวันศุกร์อีกหนึ่งวัน  เป็นทุกวันศุกร์และวันเสาร์  เวลา  16.00-21.00  น.  โดยเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  เป็นต้นไป