กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพัทลุง

กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพัทลุง


เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยท่านปลัดอดิศักดิ์ รัตนะ ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ นำคณะกลุ่ม9101(ใต้ร่มพระบารมี)/อสม./ตัวแทนกรรมการชุมชน/กลุ่มสตรี/กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนเยาวชน/กลุ่มหน้าบ้านหน้ามอง/พนักงานเทศบาล ทัศนศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพัทลุง โดยไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ดังนี้
– ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตลาดป่าไผ่สร้างสุข วิทยากรให้ความรู้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและอาชีพทางเลือกใหม่ การตอนกิ่งไผ่ การทำถ่านไม้ไผ่ และประโยชน์จากไม้ไผ่
– ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนณภัสนันท์ วิทยากรให้ความรู้เรื่องการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำเกษตรกรรม และสูตรการผสมดิน
– ณ ศูนย์ปราชญ์ บ้านโงกน้ำ วิทยากรให้ความรู้เรื่องการทำปลาดุกร้าและสาธิตวิธีการทำ ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของจังหวัดพัทลุง
– ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหา จำกัด วิทยากรให้ความรู้เรื่องการทำหมอนยางพารา หมอนเพื่อสุขภาพ
– ณ ตลาดเรื่องเล่ายามเย็น
ซึ่งการทัศนศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อให้ตัวแทนจากกลุ่มต่างๆ ได้นำความรู้ที่ได้กลับมา พัฒนาและประยุกต์ใช้ สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพต่อไป