หน้าแรก

วิสัยทัศน์ : “บ้านพรุ เมืองที่อยู่อาศัยที่เพียบพร้อม สภาพแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง”

Slider

ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

21 กุมภาพันธ์ 2562 ขอความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกให้บริษัทจีไอเอส จำกัด เข้าสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง มีภาระกิจในการจัดทำผังเมืองเพื่อปรับปรุงผังเมือง/ชุมชน ให้มีความถูกต้องและทันสมัย ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ
20 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเชิญชาวบ้านพรุเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองบ้านพรุ
6 กุมภาพันธ์ 2562 ประชาสัมพันธ์แผนการรณรงค์พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย พ.ศ.2562
6 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบ้านพรุ ประจำปีการศึกษา 2562
6 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเชิญชวน ชาวบ้านพรุร่วมกิจกรรม “วันสงขลารักษ์โลก” ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.30 น. ณ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
23 มกราคม 2562 การให้บริการทำบัตรประชาชนนอกสถานที่ กรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา ผู้พิการจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้
18 มกราคม 2562 โครงการเมืองบ้านพรุสะอาดสดใส3Rsประชารัฐ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

21 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนบ้านพรุธานี 12
21 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนชงโค 4
13 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนบ้านพรุธานี 14
13 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยอดีต สท วิริยะ วารีกุล)
13 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนประชาชื่น ๑ ซอย ๒ (ซอยปิ่นไสว)
22 มกราคม 2562 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสราญราษฎร์ (จากถนนราชฤกษ์ถึงใต้สายไฟแรงสูง)
22 มกราคม 2562 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบางศาลาสามัคคี ๑
17 มกราคม 2562 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนคลองยาเหนือ 13
17 มกราคม 2562 โครงการก่อสร้างถนน คูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเมืองบ้านพรุ 2
18 ธันวาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเมืองบ้านพรุ 9

วีดีโอแนะนำตลาดน้ำบ้านพรุ

ข้อมูลข่าวสาร/เอกสารเผยแพร่